Last Updated on april 12, 2024 by Räntefonder

Blandfonder investerar i både aktier och räntebärande värdepapper, vilket således ger en lägre risk än rena aktiefonder – men en högre förväntad avkastning än i renodlade räntefonder. 

Vad är blandfonder?

Blandfonden investerar i både aktier och räntebärande papper. Hur fördelningen mellan aktier och räntebärande papper ska vara varierar från fond till fond. Vissa fonder har ett fast förhållande mellan andelen aktier och räntebärande värdepapper, men ofta är det frågan om ett spann.

Fondens bestämmelser kan till exempel vara att den måste investera i minst 20 procent aktier och 20 procent räntebärande värdepapper. Då är det upp till fondförvaltaren att bestämma den exakta fördelningen, till exempel beroende på rådande marknadsförutsättningar.

Vissa blandfonder är mer eller mindre automatiska istället för att ha en förvaltare som tar aktiva beslut.

Blandfonder är ett mycket brett begrepp på samma sätt som till exempel aktiefonder och räntefonder. Därför finns det inte bara ett stort antal fonder, utan även flera olika underkategorier. Ett sätt att skilja på de bästa fonderna är genom att titta på det nämnda förhållandet mellan aktier och räntebärande papper.

De bästa fonderna finns i olika valutor. Du kan till exempel köpa en fond i euro om du vill sprida på valutarisken och inte ha alla dina innehav i svenska kronor. Dessutom finns det fonder för särskilda marknader, till exempel Kina eller tillväxtmarknader.

Blandfonder ombalanseras på ett eller annat sätt med jämna mellanrum. Ombalansering innebär att innehaven justeras då och då så att storleksförhållandet mellan fondens olika innehav återställs.

Om till exempel aktiedelen i blandfonden stiger mycket så kommer en del av aktierna att säljas i samband med ombalanseringen. För pengarna köper då fonden istället räntebärande papper och vice versa.

Dessutom kan fonden ha egna regler för hur stor andel av placeringarna som ska göras på den svenska eller nordiska marknaden och hur stor andel som ska placeras på den globala marknaden. Eftersom blandfonder är en mix av aktier och räntebärande papper är risken högre än för räntefonder men lägre än för aktiefonder.

Blandfondernas utveckling

Det går egentligen inte att prata om blandfondernas utveckling utan att först definiera vilken typ av blandform vi ska titta på. Därefter måste vi själva skapa ett jämförelseindex. Vanguard har ett jämförelseindex som består av 60 procent aktier och 40 procent obligationer på den amerikanska marknaden.

Detta index har stigit med drygt 11,8 procent varje år de senaste 10 åren. De senaste 5 åren var utvecklingen drygt 7,2 procent per år.

Så hittar du bra blandfonder

När du väljer blandfonder är det extra viktigt att hålla koll på förvaltningsavgiften. Det beror på att dessa fonder innehåller räntebärande papper. Dessa har på sikt en mycket lägre genomsnittlig avkastning jämfört med aktiefonder.

Då behövs det inte en särskilt stor förvaltningsavgift för att den ska äta upp hela den avkastning som räntedelen av blandfonden genererar.

Hur stor förvaltningsavgift är det rimligt att betala? Bland svenska blandfonder noterade i kronor där större delen av fonden ligger i aktier är snittavgiften drygt 1,3 procent varje år. Det går att hitta fonder med en förvaltningsavgift på cirka 0,5 procent.

Mer än 1 procent ska du inte behöva betala. Bland de fonder som har en större andel räntebärande papper än aktier ligger snittavgiften på 1,16 procent. Samma sak här – försök hitta en fond som i alla fall kostar mindre än 1 procent, gärna mycket mindre eftersom räntepapper utgör en så pass stor andel i dessa fonder.

Hur ska man spara i blandfonder?

En blandfond är bra om du vill ta del av aktiemarknadens utveckling men till en lägre risk. Du måste vara medveten om att den långsiktiga avkastningen blir lägre jämfört med rena aktiefonder. Det kan vara bra att växla över till blandfonder när pensionen närmar sig för att successivt minska risken i portföljen.

Ett bra alternativ till blandfonder är köpa aktiefonder och räntefonder. Då kan du själv välja andelen räntepapper i förhållande till aktier. Du kan sedan balansera om portföljen med jämna mellanrum för att uppnå en liknande effekt som för blandfonder, förmodligen till en lägre kostnad.