Visste du detta om Räntefonder

Visste du detta om Räntefonder

Räntefonder är de fonder som placerar i värdepapper som är räntebärande. Detta kan bland annat vara obligationer på kommunal- och statlig nivå men också statsskuldväxlar.

Det finns några olika typer av räntefonder: Korta räntefonder, långa räntefonder, realräntefonder, företagsobligationsfonder samt räntefonder i olika valutor.

Det som skiljer exempelvis korta och långa räntefonder från varandra är hur lång tid respektive värdepapper löper.

Generellt kan man utgå från att korta räntefonder löper under ett års tid, och långa räntefonder längre än ett års tid.

Jämfört med exempelvis aktiefonder anses det ofta vara en lägre risk att spara i räntefonder i allmänhet och i korta räntefonder i synnerhet.

räntefonder är att risken blir mycket låg. En eventuell uppgång i marknadsräntorna skulle ge en mycket liten påverkan på räntefonden.

Nackdelen med att investera i korta räntefonder kan vara att då räntan i regel är mycket låg kan avgifterna bli så pass höga i förhållande, att de “äter upp” investeringen. Inflationen är också en faktor som behöver vägas in då den kan urholka värdet av investeringen.

Med tanke på dagens mycket låga ränteläge så kan det kännas som en dum idé att investera i korta räntefonder. Man bör dock betänka att långa räntefonder är i så fall ännu sämre. I och med att en uppåtgående marknadsränta är att vänta så kommer dom långa räntefonderna att falla – och dessutom med hävstång.

En kort räntefond kan vara ett bra val om man kortsiktigt vill placera pengar någon annanstans än på börsen. Man får dock göra en avvägning och det rådande läget på marknadsräntorna bör avgöra om man ska placera pengarna i en sådan fond eller inte. Räntan är som sagt på väg upp och så fort vi ser positiva korta räntor så är återigen korta räntefonder en bra placering för den som vill parkera sina pengar relativt riskfritt. Många korta räntefonder har i sina stadgar regler för vad dom får och inte får investera i. Dom är till exempel bundna till statspapper och kan alltså inte motverka den negativa utvecklingen i fonden. Andra fonder har lite lösare regler och kan i tider som dessa investera mer i företagsobligationer och på så sätt hålla sig över ytan och undvika negativ utveckling på pengarna.