Räntefonder är de fonder som placerar i värdepapper som är räntebärande. Detta kan bland annat vara obligationer på kommunal- och statlig nivå men också statsskuldväxlar.

Det finns några olika typer av räntefonder: Korta räntefonder, långa räntefonder, realräntefonder, företagsobligationsfonder samt räntefonder i olika valutor.

Det som skiljer exempelvis korta och långa räntefonder från varandra är hur lång tid respektive värdepapper löper.

Generellt kan man utgå från att korta räntefonder löper under ett års tid, och långa räntefonder längre än ett års tid.

Jämfört med exempelvis aktiefonder anses det ofta vara en lägre risk att spara i räntefonder i allmänhet och i korta räntefonder i synnerhet.